Moisei Ginzburg, Narkomfin Apartment Building, Moscow, 1928-1930.